Cung cấp nhà máy --- Không có người trung gian --- Có sẵn OEM / ODM

OEM / ODM

Nút xử lý OEM / ODM

about-us

(1) Xác nhận bố cục LOGO

(1) LOGO layout confirmation

(2) Đơn đặt hàng mẫu thanh toán

(2) Sample order payment

(3) Sản xuất mẫu

(3) Sample production

(4) Kiểm tra mẫu đã hoàn thành

(4) Sample test completed

(5) Xác nhận đơn đặt hàng theo lô

(5) Batch order confirmation

(6) Thanh toán trước cho đơn đặt hàng theo lô Thanh toán

(5) Batch order confirmation

(7) Sản xuất hàng loạt đã hoàn thành

(7) Mass production completed

(số 8) Thanh toán khoản thanh toán cuối cùng của đơn đặt hàng theo lô

(8) Pay the final payment of the batch order

(9)Lô hàng / ký nhận

(8) Pay the final payment of the batch order